آزمون وروی دانشگاه ها

آزمون ورودی دانشگاه های دولتی و خصوصی ترکیه در مقاطع  کارشناسی و کارشناسی ارشد