هزینه های تحصیل در ترکیه

 

 هزینه های درج شده مربوط به سال 1394 – 1396 می باشند

 

 

هزینه تحصیل در رشته های مهندسی دانشگاه مدیپل استانبول

مهندسی برق و الکترونیک به زبان انگلیسی

6500 دلار

 مهندسی کامپیوتر به زبان انگلیسی

 6500 دلار

 مهندسی راه و ساختمان به زبان انگلیسی

 6500 دلار

مهندسی راه و ساختمان به زبان ترکی

 6500 دلار

 

 

هزینه تحصیل در رشته های پزشکی دانشگاه مدیپل استانبول

پزشکی به زبان ترکی 

20،000 دلار

 پزشکی به زبان انگلیسی

 25،000 دلار

 دندانپزشکی به زبان ترکی

17،500 دلار 

 پزشکی به زبان انگلیسی

 19،000 دلار

 

 

هزینه تحصیل در رشته های داروسازی، پزشکی وحقوق دانشگاه مدیپل استانبول

دانشکده ی داروسازی 

13000 دلار

دانشکده ی حقوق

 75،000 دلار

پرستاری به زبان ترکی

5000 دلار 

فیزیوتراپی به زبان ترکی

 6000 دلار