علی رضا دهقان پور

دانش آموز برتر سال دوازدهم و موفق در امتحانات یوس در سال تحصیلی 96-97 ، 2017-2018