عطالله تنومند

دانش آموز برتر سال دوازدهم و موفق در امتحانات یوس و قبول دانشگاه دولتی استانبول در سال تحصیلی 96-97 ، 2017-2018