پایه پنجم

 

 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Mathematic Exercise English Art Art
Persian Science Art Computer Computer
Science Mthematic Social science/Ethics&Quran Mthematic Social science/Ethics&Quran
English Türkçe Persian Türkçe Art
Türkçe English Türkçe English Türkçe