کلاس های آمادگی YOS

آموزش YOS و SAT
خوشبختانه دوره کامل کتابهای YOS برای نخستین بار در ایران توسط این مجتمع تدوین و رساله بازنگری و آزمون‌های دانشگاهی معتبر کشور ترکیه به روز رسانی میگردد کتابهای این مجتمع با نام YOS BANIHASHEMIوزارت ارشاد می باشد دوره کامل آموزش هفت ماه می باشد