تمدید اقامت توریستی در ترکیه

علی رغم سخت گیری ها برای اقامت سال اولی ها از طریق اقامت توریستی، برای تمدید این نوع درخواست در حال حاضر سخت گیری خاصی وجود ندارد و شما می توانید به سادگی اقامت خود را تمدید کنید.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که شاید در آینده تمدید اقامت های توریستی لغو شود.

زیرا در سال ۲۰۱۹ قانون عدم تمدید اقامت توریستی تصویب شد اما مورد اجرا قرار نگرفت.