نرخ لحظه ای ارزهای مختلف

تماس با ما

 

اطلاعات تماس با مجتمع آموزشی نور معرفت در استانبول

مدیریت
905533004300+
905522004200+

روابط عمومی

982177711020+

989121165473+

905316358252+

905373957410+

آدرس ایمیل بخش های مختلف مجتمع آموزشی نور معرفت

روابط عمومی

nouremarefat94@gmail.com
جناب آقای سید محمد رضا بنی هاشمی
مدیر کل و موسس مجتمع

info@banihashemi.co
سرکارخانم مهنار ربیعی
عضو هیئت موسس و مدیریت مجتمع

info@rabiee.co