شروط لازم برای اجازه اقامت کوتاه مدت ترکیه چیست؟

برای تنظیم اجازه اقامت کوتاه مدت، اتباع خارجی باید دارای شروط ذکر شده در ماده ۳۲ قانون باشند.

ارائه مدارک و اطلاعات نشان دهنده هدف از اقامت ترکیه،

مشمول ماده ۷ قانون مذکور نبودن،

دارا بودن شرایط اسکان متناسب با استانداردهای ایمنی و بهداشتی عمومی,

در صورتی که خواسته شود, ارائه برگه سوء سابقه تنظیم شده از سوی مقامات کشوری که فرد خارجی تبعه آن می باشد و یا به صورت قانونی در آن اقامت دارد.