دلایل رد، ابطال و عدم تمدید اجازه اقامت چیست؟

در صورتی که یک و یا چند شرط مورد نیاز برای اجازه اقامت کوتاه مدت به جای آورده نشود و یا از بین برود،

در صورت تثبیت این امر که اجازه اقامت ترکیه برای اهدافی غیر از اهداف صدور اجازه اقامت استفاده شده باشد،

در صورتی که در خصوص وی حکم اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به کشور وجود داشته باشد،

نقض مقررات از جهت مدت اقامت در خارج از کشور،

در این شرایط اجازه اقامت داده نخواهد شد، و در صورتی که داده شده باشد باطل خواهد گردید و در صورت اتمام مدت آن تمدید نخواهد گردید.

منبع: سایت اداره مهاجرت ترکیه  https://goc.gov.tr