– اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت

روش دوم برای دریافت اقامت و تمدید آن ثبت شرکت می باشد.

پس از ثبت شرکت میتوانید درخواست اجازه کار نمایید و اقامت توریستی خود را به اقامت کاری تبدیل نمایید.

بهتر است که حداقل ۳ ماه قبل از تاریخ اتمام اقامت توریستی خود نسبت به ثبت شرکت خود اقدام کنید.

حتی داخل ترکیه می توانید بدون نیاز به اقامت و تنها با پاسپورت ایرانی خود شرکت ثبت کنید.

شما در این شرکت مالکیت ۱۰۰ درصد خواهید داشت و نیازی به شریک ترک نخواهید داشت.

البته در صورتی که بخواهید درخواست اقامت بر روی شرکت ثبت شده بدهید باید به ازای هر نفر که در اساسنامه درخواست اقامت دارد 5 نیروی ترک استخدام کنید.