اقامت تحصیلی ( دانشجویی) ترکیه

در این روش شما با ثبت نام در یکی از دانشگاه های ترکیه برای درخواست اقامت تحصیلی اقدام می کنید.

پذیرش در دانشگاه های خصوصی ترکیه بسیار راحت می باشد.

بدین صورت که شما با ترجمه مدارک تحصیلی خود در ایران و ارائه آن به دانشگاه پذیرش خود را دریافت می کنید.

سپس با واریز شهریه دانشگاه برگه دانشجویی خود را از دانشگاه دریافت می کنید.

این نوع از اقامت میتواند ۲ ساله یا حتی ۴ساله باشد و احتمال ردی درخواست شما صفر است.